Aviso Legal


PRIVACIDADE DOS DATOS

Contra Vento e Marea, garante conforme a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a privacidade dos datos persoais ós que, no desenrolo da actividade deste sitio, teña acceso. Neste sentido:

• Só recabará mediante formulario os datos imprescindibles para a adecuada identificación dos usuarios deste sitio.
• Non disporá deles máis que para a correcta comunicación cos mesmos e ós fins que se especifiquen en cada caso.
• Non cederá a súa base de datos a terceiros.
• Os usuarios rexistrados poderán, en calquera momento, solicitar o acceso, a rectificación ou cancelación dos seus datos persoais, petición que será inmediatamente atendida.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DESTE SITIO

As seguintes Condicións Xerais teñen por obxecto regular as normas de acceso, navegación e uso de contraventoemarea.blogspot.com

1. Entendese por usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos deste sitio, que acepta as presentes Condicións Xerais.

2. O acceso e uso do mesmo é libre e gratuíto, pero Contra Vento e Marea reservase a posibilidade de restrinxir determinadas seccións do mesmo ós fins que estime oportunos.

3. Ó usuario comprometese a facer un uso adecuado dos contidos do sitio e a veracidade dos datos persoais que poida aportar en función dos mesmos.

4. Os contidos literarios deste sitio poden ser reproducidos literalmente, sempre que se cite a fonte. Queda, en calquera caso, prohibido modificar e/ou explotar os mesmos.

5. As imaxes ou vídeos contidos no blog son propiedade de Contra Vento e Marea ou de terceiras persoas, polo que soamente poderán ser reproducidos previa autorización expresa de Contra Vento e Marea.

6. Contra Vento e Marea no se fai responsable da actualización dos enlaces que, eventualmente, puidera incluír neste sitio.

7. Se algún dos contidos do blog pertence a un autor diferente a www.contraventoemarea.blogspot.com ou se entende que vulnera algún dereito de autor, pregamos sexa comunicado o enderezo contraventoemarea@gmail.com para emendar de inmediato o posible erro.

Contra Vento e Marea reservase as accións legais as que puidera ter lugar respecto as contravencións sobre estas Condicións Xenerais e a súa política de privacidade.